User Organizer

User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

รายงานผู้เข้าใช้

ห้วง  ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๕๗ 
นายทหาร    ๘๔   นาย
นายสิบ      ๑๘๔   นาย
Free Web Counters

ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาค่ายสุรสิงหนาท 


วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์:การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีความพร้อมในการบริการด้านการศึกษา แก่กำลังพลและครอบครัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

พันธกิจ:๑.สนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและดำเนินการให้การศึกษาตามความจำเป็นของกำลังพลและครอบครัว เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทั้งวิชาการทางทหาร และวิชาการทั่วไป

           ๒.ส่งเสริมการศึกษา ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอก อื่น ๆ รวมถึงดำเนินกิจการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา รองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์:๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลและครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นทั้งทางด้านการทหารและวิชาการทั่วไป

                 ๒.เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ของกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ค่ายสุรสิงหนาทและหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง

                 ๓.เพื่อเป็นหน่วยหลักในการสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับการศึกษาของกำลังพลทุกระดับชั้นให้ได้รับความรู้ในขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

กล่องจดหมาย

  • E-Mail