User Organizer

User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

กล่องจดหมาย

 • E-Mail
 •        
  ศูนย์การศึกษาค่ายสุรสิงหนาท

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

  วิสัยทัศน์:การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีความพร้อมในการบริการด้านการศึกษา แก่กำลังพลและครอบครัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  พันธกิจ:๑.สนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและดำเนินการให้การศึกษาตามความจำเป็นของกำลังพลและครอบครัว เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทั้งวิชาการทางทหาร และวิชาการทั่วไป

             ๒.ส่งเสริมการศึกษา ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอก อื่น ๆ รวมถึงดำเนินกิจการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา รองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์:๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลและครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นทั้งทางด้านการทหารและวิชาการทั่วไป

                   ๒.เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ของกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ค่ายสุรสิงหนาทและหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง

                   ๓.เพื่อเป็นหน่วยหลักในการสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับการศึกษาของกำลังพลทุกระดับชั้นให้ได้รับความรู้ในขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา