User Organizer

User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

รายงานผู้เข้าใช้

ห้วง  ๓๑ - ๖ เม.ย. ๕๗ 
นายทหาร    ๘๗   นาย
นายสิบ      ๑๘๗   นาย
Free Web Counters

กล่องจดหมาย

 • E-Mail
 • กระดานสนทนา

  กระดานสนทนา
   
  โครงการสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ (โดย admin -- 10-Jul-2013 21:43 )

  ดูข่าวทั้งหมด

  วิชาเปิดลงทะเบียน
   
  รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
  สาระการเรียนรู้
  ความรู้ด้านกิจการพลเรือน
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง,หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง,การจัดสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ,โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง,การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปพัฒนาในต่างประเทศ,ชั่งหัวมัน … โครงการในพระราชดำริ,โครงการแก้มลิง...โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,โครงการฝนหลวง...โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,โครงการตํารวจจราจรพระราชดําริ,ทฤษฎีใหม่,โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก,กังหันชัยพัฒนา,โครงการตามแนวพระราชดำริ คลองลัดโพธิ์,พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย,โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ธุรการและกำลังพล
  Present Tense,Future Tenses,Continuous/Non-continuous Verbs,Active/Passive Voices,Mood, Adjective, Adjective Position,Adjective Type, Adjectives Formation, Comparison of Adjectives, Adverbs, Adverbs Position, Adverb Type
  สาระความรู้ทั่วไป
  โครงการบริหารจัดการขยะ จังหวัดทหารบกสระแก้ว, โรคลมแดด, ๗ โรคหน้าร้อน,รอบรู้เรื่องไต,การป้องกันหวัดรับหน้าฝน,แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน,สาธารณภัย,ธงชาติไทย,ไวรัสเอนเตอโร 71,พิษสุนัขบ้า...ในกระต่าย,สารพิษในถั่วดิบ,โรคอ้วนลงพุง...อันตรายแค่ไหน,โรคประหลาดคล้ายเอดส์....แต่ไม่ใช่เอดส์,บรรเทาหวัดด้วย"ฟ้าทะลายโจร"ได้ผลดีแต่ต้องระวัง,เรื่องจริงของโรคฮ่องกงฟุต,กินปลาน้ำจืดแหล่งโอเมกา 3 ไม่แพ้ปลาทะเล,SARS โรคทางเดินหายใจเฉียนพลันรุนแรง,เบเกิล เฮด,7 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012
  ความรู้ด้านยุทธการ
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,ประชาคมอาเซียนกับบทบาทของกองทัพ,แบบธรรมเนียมทหาร,การเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน,กฎบัตรอาเซียน,แผนงานเชิงบูรณาการในด้านเศรษฐกิจ,ไทยจะเตรียมตัวเข้าสู่เสรีอาเซียนอย่างไร?ความร่วมมืออาเซียน - ไทย,ความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก,ทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งอาเซียน,3 เสาหลักอาเซียน,อาเซียนเป็นพันธมิตรทางการทหารหรือไม่,การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย,บทบาทของไทยต่ออาเซียน,ไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างไรบ้าง,อาเซียนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในภูมิภาคอย่างไร,หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interference),อาเซียนส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างไร
  ความรู้ด้านการข่าว
  อาณาจักรสุโขทัย, อาณาจักรล้านนา, อาณาจักรเชียงแสน ,อาณาจักรอยุธยา, อาณาจักรธนบุรี, อาณาจักรรัตนโกสินทร์, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475, เหตุการณ์ 14 ตุลา, เหตุการณ์ 6 ตุลา, พฤษภาทมิฬ, ระบบศักดิ์นา

  ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาค่ายสุรสิงหนาท

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

  วิสัยทัศน์:การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีความพร้อมในการบริการด้านการศึกษา แก่กำลังพลและครอบครัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  พันธกิจ:๑.สนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและดำเนินการให้การศึกษาตามความจำเป็นของกำลังพลและครอบครัว เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทั้งวิชาการทางทหาร และวิชาการทั่วไป

             ๒.ส่งเสริมการศึกษา ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอก อื่น ๆ รวมถึงดำเนินกิจการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา รองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์:๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลและครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นทั้งทางด้านการทหารและวิชาการทั่วไป

                   ๒.เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ของกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ค่ายสุรสิงหนาทและหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง

                   ๓.เพื่อเป็นหน่วยหลักในการสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับการศึกษาของกำลังพลทุกระดับชั้นให้ได้รับความรู้ในขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา